wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kontakt

Regulamin

1. Informacje ogólne

a) Dokument ten, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego: www.introligatornia-tylkowski.pl,  będących własnością firmy INTROLIGATORNIA TYLKOWSKI Jacek Tylkowski ul. Wiosenna 2, 62-052 Komorniki NIP: 7810013883, REGON 632043550 zwanego dalej Serwisem.
b) Serwis jest dostępny publicznie, zarówno dla firm jak i osób prywatnych zwanych dalej ogólnie Użytkownikami.
c) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie http://www.albumyart.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
d) Po zapoznaniu się z treścią poniższych warunków i ich zaakceptowaniu, należy kliknąć przycisk "Akceptuję". Przypominamy, że brak lub odmowa akceptacji poniższych warunków wiąże się z niemożnością składania jakichkolwiek zamówień na usługi, które oferowane są na stronie Serwisu.
 
2. Warunki korzystania z Serwisu

a) Warunkiem niezbędnym do skorzystania z Serwisu jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Użytkownik ustanawia również swój login i hasło, którym potwierdza zamówienie. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe.
b) Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie aktualizować zarejestrowane w Serwisie dane w przypadku każdej ich zmiany.
c) Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Serwis na warunkach określonych w dziale Ochrona prywatności niniejszego regulaminu.
d) Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Użytkowników.

3. Składanie zamówień

a) Kupujący składa zamówienie poprzez:           
  • wybór jednej lub kilku pozycji Towarów albo Usług oferowanych w Sklepie;             
  • prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza, którego wzór został zamieszczony w Serwisie;             
  • wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu
b) Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.
c) Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego.
d) W przypadku, gdy brak jest możliwości realizacji zamówienia Użytkownika w terminie 30 dni, Właściciel Serwisu ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Właściciel Serwisu najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia Użytkownika o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Użytkownika sumę pieniężną.
 
4. Realizacja usługi, koszt produktu

a) Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma wiadomość e-mailem na adres skrzynki pocztowej, który podał przy rejestracji otrzymując w treści informację o szczegółach zamówienia.
b) Cena rzeczywista danego produktu, który został wybrany przez użytkownika, jest tą ceną, którą użytkownik zaakceptował w dniu i o czasie składania zamówienia pod warunkiem, że nie dopisał w uwagach zamówienia dodatkowych produktów bądź usług i wymagań co do swojego zamówienia. W takim przypadku do zaakceptowanej kwoty zostaną doliczone dodatkowe koszty zgodnie z informacją w uwagach zamówienia oraz koszt domyślnej lub wybranej opcji przesyłki. Wyżej wymieniona cena obejmuje także podatek VAT chyba, że wyraźnie została podana, że jest to cena netto. W takim wypadku zostanie dodatkowo naliczony podatek VAT.
c) W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych UE kiedy kontrahenci posiadają Europejski Nr Podatkowy wszystkie transakcje rozliczane są w cenach netto.
d) Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
e) Rozliczenie transakcji może się odbywać się następująco: płatność przelewem bankowym na konto Właściciela Serwisu, płatność przy odbiorze przesyłki kurierskiej (wysyłka za zaliczeniem) lub płatność gotówkowa na miejscu.
f) Użytkownik dokonuje wpłaty całej sumy zgodnie z ustalonymi zasadami w serwisie lub bezpośrednimi ustaleniami z właścicielem Serwisu.
g) Paragon lub faktura VAT są wystawiane i dołączone do każdego zamówienia.
 
4. Dostawa

a) Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
b) W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia pozycję "Kurier" dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, przy czym orientacyjny termin dostawy zależeć będzie od aktualnej dostępności towaru.
c) Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach pomocy w sekcji "Warunki dostawy" Koszty dostawy.
 
5. Prawo konsumenta, reklamacje

a) Jeżeli Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wówczas przysługuje mu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni ustalonym w sposób wskazany w art. 10 ust. 1 tej ustawy, z zastrzeżeniem jednakże postanowień art. 10 ust. 3 ww. ustawy.
b) W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego
c) Aby anulować zamówienie, Użytkownik musi powiadomić Serwis o tym zamiarze pisemnie (akceptowana jest forma e-mail) i przesłać takie powiadomienie na adres podany na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik jest również zobowiązany do natychmiastowego zwrotu wszystkich otrzymanych produktów, jakie otrzymał w nienaruszonym stanie na własny rachunek i ryzyko.
d) Warunki te w żaden sposób nie naruszają praw konsumenta, jakie posiada Użytkownik.
e) Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną. Kupujący traci uprawnienia reklamacyjne, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.
f) Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu produktu, którego reklamacja dotyczy, wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżeń.

6. Zobowiązania użytkownika

a) Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo i użytkowanie hasłami i loginami wydanymi w związku z dostarczaniem usług. Użytkownik winien podjąć wszelkie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności tych haseł i loginów podczas korzystania z usług, a także nie może dopuścić do sytuacji, w której inna osoba niż użytkownik bez pozwolenia Użytkownika będzie korzystać z oferowanych usług.
b) Użytkownik klika podczas rejestracji w odpowiednie okno, zaznaczając, że wszystkie informacje podane podczas składania zamówienia na temat jego osoby, są autentyczne, a także, że nie korzysta on z naszych usług z zamiarem dokonania oszustwa bądź czynu niezgodnego z prawem, bądź też,  w celach komercyjnych (innym od tego, że składa on zamówienie)
 
7. Polityka prywatności

a) Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
b) Korzystając z serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Serwisu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Serwis.
c) Dane osobowe, o których mowa w pkt. 2 są przetwarzane przez Administratora danych - INTROLIGATORNIA TYLKOWSKI Jacek Tylkowski ul. Wiosenna 2, 62-052 Komorniki NIP: 7810013883, REGON 632043550 . Powierzone dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
- w celu założenia konta Użytkownika i realizacji zamówienia Użytkownika
- jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną informacji marketingowych oraz ofert handlowych przez właściciela Serwisu,
d) Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
e) Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
- rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
f) Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych oraz ofert handlowych poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji (check box) przy składaniu zamówienia.
g) Złożenie przez Użytkownika zamówienia w Systemie należy rozumieć jako zawarcie jednorazowej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem na wykonanie usługi określonej w zamówieniu.
 
8. Bezpieczeństwo i prawa autorskie

a) Serwis dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obrazom i szczegółom kart kredytowych i debetowych, jakie zostały uzyskane od użytkownika podczas składania przez niego zmówienia.
b) Zawartość strony internetowej należy do właściciela zwanego Serwisem.  Wszystko to odnoszące się i związane z usługami świadczonymi przez Serwis jest chronione międzynarodowymi prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej.
c) Wszystkie produkty, nazwy i logo firmy wspomniane w związku ze świadczonymi usługami są znakami handlowymi lub nazwami handlowymi indywidualnych właścicieli. Jednakże użytkownik nie może pod żadnym pozorem modyfikować, kopiować, powielać, ponownie publikować, ładować, przesyłać, transmitować czy rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów, a także nie może ściągać jakiegokolwiek materiału, wliczając w to, (ale nie ograniczając się do) tekst, grafikę, pliki wideo, wiadomości, skrypty, szyfry i/lub oprogramowanie bez naszej uprzedniej zgody.
 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl